Sekme avansu online dating trise valtyje online dating

Apie perskaičiavimą ir datą, nuo kurios jis taikomas, Komisija valstybėms narėms praneša laišku. Palūkanų norma nustatoma kiekvienai valstybei narei atskirai, arba dviem ar daugiau valstybių narių kartu. Nesant patikimų arba lygiaverčių duomenų, arba išimtiniais atvejais Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkama valstybe nare (valstybėmis narėmis), gali nustatyti valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normą vienai ar kelioms valstybėms narėms, taikydama skirtingą metodą ir remdamasi savo turima informacija.

Šiame reglamente yra numatytos išsamios nuostatos dėl pranešimų ir metinių ataskaitų, minėtų Reglamente (EB) Nr. Jame taip pat nurodytos nuostatos, kaip apskaičiuoti terminus, taikant visas procedūras valstybės pagalbai, ir neteisėtos pagalbos susigrąžinimo palūkanų normą. Šis reglamentas taikomas pagalbai visuose sektoriuose. II SKYRIUS PRANEŠIMAI 2 straipsnis Pranešimų formos Nepažeidžiant valstybių narių pareigos pranešti apie valstybės pagalbą akmens anglių sektoriuje pagal Komisijos sprendimą 2002/871/EB ( ), pranešimai apie naują pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 4 straipsnis Supaprastinta pranešimų apie tam tikrus taikomos pagalbos pakeitimus procedūra 1. 659/1999 1 straipsnio c punkte taikomos pagalbos pakeitimai – tai visi pakeitimai, išskyrus grynai formalaus ir administracinio pobūdžio pakeitimus, kurie negali turėti įtakos pagalbos priemonės atitikimui bendrosios rinkos reikalavimams.

Jei atsiranda prieštaravimas, viršenybę turi šio reglamento nuostatos. Jei kitaip nenumatyta kokiame nors specialiame sprendime, valstybės pagalbos, suteiktos pažeidžiant Sutarties 88 straipsnio 3 dalį, susigrąžinimui taikytina palūkanų norma – tai metinė procentinė norma, nustatoma kiekvieniems kalendoriniams metams.

Ji apskaičiuojama remiantis penkerių metų rugsėjį, spalį ir lapkritį buvusių tarpbankinių apsikeitimo sandorių palūkanų normų vidurkiu, padidinus 75 baziniais punktais.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 12 straipsnis Persvarstymas Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, šio reglamento taikymą persvarsto ne vėliau kaip praėjus ketveriems metais nuo jo įsigaliojimo.

13 straipsnis Įsigaliojimas Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo II skyrius taikomas tik pranešimams, kurie yra perduodami Komisijai vėliau kaip po penkių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. IV skyrius taikomas bet kokiam terminui, kuris yra nustatytas ir dar nepraėjęs šio reglamento įsigaliojimo dieną.

Leave a Reply